Informace o orgánu ochrany veřejného zdraví
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů


Sídlo
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Jeřábkova 4, 602 00 BRNO, ČR
telefon: centrální podatelna – 545 113 091
fax: 545 113 099
e-mail: podatelna@khsbrno.cz

Charakteristika organizace
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen KHS JmK) je správní úřad, zřízený na základě § 78 písm. b) zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. V čele KHS JmK je ředitel KHS JmK. Ve smyslu zákona. č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, je KHS JmK služebním úřadem.

Zřizovatel
Funkci zřizovatele plní Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého nám. 4, 128 01 PRAHA 2

Dislokace organizace
KHS JmK z důvodu potřeby operativního výkonu státní správy v ochraně a podpoře veřejného zdraví zřídila územní pracoviště v obcích Blansko, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo.
Místo pro podávání žádostí o informace
(dle zák.č.106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Místo pro podání oznámení ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu
(dle § 205 písm. d) zákona č. 234/2014 Sb. a § 2 nařízení vlády č. 145/2015 Sb.)


Rozhodování
KHS JmK je správním úřadem, vykonávajícím státní správu v oblasti ochrany veřejného zdraví a další činnost, specifikovanou v platných právních předpisech. Rozhoduje v oblastech specifikovaných především zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Při výkonu státního zdravotního dozoru postupuje podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů. Lhůty, ve kterých je povinna rozhodovat, jsou stanoveny především zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a jsou zpravidla v délce třiceti dnů. V případě složité problematiky lze tuto lhůtu prodloužit na 60 dnů.
O podávání návrhů na opravné prostředky proti rozhodnutím KHS JmK je každý účastník řízení informován v písemném vyhotovení rozhodnutí. Odvolacím orgánem proti rozhodnutí KHS JmK je Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého nám. 4, 128 01 Praha. Lhůta pro podání odvolání je až na výjimky 15 dnů ode dne doručení.
IČO : 71009191
datová schránka : jaaai36
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
KHS JmK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
(c) www.khsbrno.cz