Oddělení předmětů běžného užívání


s celokrajskou působností, v jehož kompetenci je vykonávat státní zdravotní dozor u níže uvedeného okruhu výrobků :
 • Materiály a předměty, včetně aktivních a inteligentních materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami, které v konečném stavu jsou určené pro styk s potravinami, nebo již jsou ve styku s potravinami a jsou pro tento účel určeny, nebo se u nich dá důvodně očekávat, že přijdou do styku s potravinami nebo že při jejich běžném nebo předvídatelném použití dojde k přenosu jejich složek do potravin.
 • Kosmetické přípravky. Kosmetickým přípravkem je látka nebo směs určená pro styk s vnějšími částmi lidského těla (pokožkou, vlasovým systémem, nehty, rty, vnějšími pohlavními orgány) nebo se zuby a sliznicemi ústní dutiny, výhradně nebo převážně za účelem jejich čištění, parfemace, změny jejich vzhledu, jejich ochrany, jejich udržování v dobrém stavu nebo úpravy tělesných pachů.
 • Hračky, které jsou určené pro děti do 14 let a to s ohledem na obsažené chemické látky upravené chemickým zákonem, viz níže.
 • Výrobky pro děti ve věku do 3 let. Výrobkem pro děti ve věku do 3 let jsou výrobky, které jsou takto výrobcem, dovozcem nebo osobou, která je uvádí do oběhu, označeny, nebo jsou k užívání dětmi ve věku do 3 let zjevně určeny, s výjimkou hraček a potravin; jde-li o ošacení, považuje se za výrobek pro děti ve věku do 3 let ošacení do velikosti 110, včetně velikosti 110, uzavřená obuv o velkosti chodidla 105 až 165 mm.
 • Elektronické cigarety, náhradní náplně do nich a bylinné výrobky určené ke kouření. Elektronickou cigaretou je výrobek, který lze použít pro užívání výparů obsahujících nikotin nebo jiných výparů prostřednictvím náustku nebo jakákoli součást tohoto výrobku včetně zásobníku, nádržky i zařízení bez nádržky nebo zásobníku; elektronická cigareta může být jednorázová nebo opětovně naplnitelná pomocí náhradní náplně nebo nádržky nebo opakovaně použitelná pomocí jednorázových zásobníků. Náhradní náplní elektronické cigarety je nádobka s tekutinou, která může obsahovat nikotin a kterou se může opětovně naplnit elektronická cigareta. Bylinným výrobkem určeným ke kouření je výrobek, jehož základem jsou rostliny, byliny nebo ovoce, a který neobsahuje žádný tabák, může se užívat prostřednictvím inhalace ústy nebo nosem a jeho užívání zahrnuje jeho postupné spalování.

Další činnosti
 • řešení podnětů spotřebitelů, orgánů státní správy a samosprávy v oblasti předmětů běžného užívání
 • cílený dozor na základě regionálních úkolů a úkolů hlavní hygieničky
 • odběr vzorků
 • ověřování výskytu nebezpečných nebo z nebezpečnosti podezřelých výrobků vyhlášených MZ ČR
 • šetření RASFF (RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED) – oznámení o nevyhovujících předmětech určených pro styk s potravinami oznámených prostřednictvím celoevropského systému
 • šetření RAPEX/SAFETY GATE (RAPID ALERT SYSTEM FOR NON-FOOD PRODUCTS) – varovný systém pro nepotravinářské výrobky, oznámení o nevyhovujících výrobcích (kosmetické přípravky, hračky, výrobky pro děti do 3 let) oznámených prostřednictvím celoevropského systému
 • podíl na provozu informačních systémů (např. IS PBU – Registr předmětů běžného užívání; ROP – Registr oznámených potravin – modul Registrace přeshraničního prodeje elektronických cigaret a náhradních náplní do nich; CPNP (Cosmetic products notification portal) – evropský portál notifikace kosmetických přípravků; EU-CEG (European Common Entry Gate) – společná vstupní brána pro elektronické cigarety, náhradní náplně do nich; ICSMS (Information and Communication System for Market Surveillance) – informační a komunikační systém pro oblast dozoru nad trhem zřízený Evropskou komisí, který umožňuje výměnu informací mezi dozorovými orgány nad trhem s nepotravinářskými výrobky členských států EU o provedených kontrolách výrobků se zjištěními
 • spolupráce s Celní správou ČR při záchytu podezřelých výrobků

E-mail : pbu@khsbrno.cz

Legislativa pro problematiku PBU
Zákony týkající se problematiky ochrany veřejného zdraví
zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
zákon č. 102/2011 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)
zákon č. 243/2022 Sb., o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí
zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)

Stěžejní prováděcí právní předpisy v ochraně veřejného zdraví
vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházejícími do přímého styku s vodou a na úpravu vody
nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky
vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy
vyhláška č. 37/2017 Sb., o elektronických cigaretách, náhradních náplní do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření

Přímo aplikovatelné právní normy Evropské unie v ochraně veřejného zdraví
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004, o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS
nařízení Komise (EU) č. 10/2011, o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami
nařízení Komise (ES) č. 2023/2006, o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami
nařízení Komise (ES) č. 450/2009, o aktivních a inteligentních materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009, o kosmetických přípravcích
nařízení Komise (EU) č. 655/2013, kterým se stanoví společná kritéria pro odůvodnění tvrzení používaných v souvislosti s kosmetickými přípravky
nařízení Komise (EU) č. 284/2011, kterým se stanoví zvláštní podmínky a podrobné postupy dovozu plastového kuchyňského nádobí z polyamidu a melaminu pocházejícího nebo zasílaného z Čínské lidové republiky a čínské zvláštní administrativní oblasti Hongkong
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1020, o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy a o změně směrnice 2004/42/ES a nařízení (ES) č. 765/2008 a (EU) č. 305/2011
nařízení Komise (EU) č. 2022/1616, o materiálech a předmětech z recyklovatelných plastů určených pro styk s potravinami a o zrušení nařízení (ES) č. 282/2008
prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2020/2151, kterým se stanoví pravidla pro harmonizované specifikace pro označování plastových výrobků na jedno použití uvedených v části D přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/515, o vzájemném uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě a o zrušení nařízení (ES) č. 764/2008

Ostatní právní předpisy
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich


Dokumenty ke stažení

Výroční zprávy, tiskové zprávy, regionální úkoly

Související odkazy

IČO : 71009191
datová schránka : jaaai36
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
KHS JmK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
(c) www.khsbrno.cz