Časté dotazyHygiena obecná a komunální

Kvalita pitné vody ve vodovodu
Údaje o kvalitě pitné vody ve vodovodu pro veřejnou potřebu poskytuje provozovatel vodovodu.
 
Užití vody z veřejného vodovodu pro umělou výživu kojenců
Pokud voda ve všech ukazatelích splňuje požadavky vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost kontroly pitné vody, včetně dusičnanů (do 50 mg/l), dusitanů a jejich optimálního poměru, je vhodná i pro kojence. Kvalita dodávané vody však může být ovlivněna stavem rozvodné sítě v domě. Vzhledem k tomu, že umělá výživa kojenců je záležitost vysoce individuální, je nutné, aby se k možnosti využití vody z veřejného vodovodu k těmto účelům vyjádřil především pediatr, který je podrobně obeznámen se zdravotním stavem a individuálními potřebami konkrétního dítěte. Vodu ze zdrojů individuálního zásobování vodou bez pravidelných kontrolních analýz (domovních studní) nedoporučujeme užívat v žádném případě.
 
Úkony ze strany veřejnosti vůči správnímu orgánu - náležitosti podání
Podání (např. žádosti související s podnikatelskou aktivitou, podněty a jiné) musí mít náležitosti stanovené $ 37 zákona 500/2004 Sb., správní řád :
 • kdo je činí
 • které věci se týká
 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • místo trvalého pobytu nebo jinou adresu pro doručování
Podání je možno učinit :
 • písemně
 • ústně do protokolu
 • v el. podobě se zaručeným elektronickým podpisem
 • dálnopisem, telefaxem, z veřejné datové sítě bez zaručeného el. podpisu, pokud je do 5 dnů potvrzeno nebo doplněno dle bodů 1 - 3
Příkladový univerzální vzor žádosti - obecně, např. k žádostem o vydání závazného stanoviska KHS, je třeba dále přikládat projektovou dokumentaci zpracovanou dle stavebního zákona pro daný stupeň řízení a plnou moc žadatele pro zastupování investora.
 
Plíseň v bytě
Každá plíseň je mimo jiné specifické účinky na organismus potenciálním alergenem, proto představuje zdravotní riziko pro uživatele bytu, ve kterém se vyskytuje, tento problém je potřeba řešit, pokud možno odstraněním příčinných souvislostí (vlhkost, technické havárie, izolační závady, tepelné mosty nebo nevhodný způsob užívání bytu – minimální větrání, sušení prádla, nefunkční topidla atp.). Okamžitým dílčím zásahem je ošetření zdí přípravky proti plísni (např. Savo proti plísni atd.), což je však pouze krátkodobým řešením, není-li odstraněna skutečná příčina vzniku vhodných životních podmínek pro všudypřítomné plísňové mikroorganismy. Prošetření a případně uložení opatření k řešení příčiny vzniku plísní spadá do kompetence místně příslušného stavebního úřadu podle stavebního zákona. Jako podklad pro žádost na stavební úřad je možno si obstarat i posudek odborníka (např. soudního znalce v oboru stavebnictví) k příčinám výskytu plísní ve Vašem bytě (příp. v dalších prostorách domu) a k návrhu možných opatření.
KHS jako úřadu státní správy pro oblast zdravotnictví nepřísluší takové znalecké posudky provádět, nedisponuje ani příslušnými odborníky.
Před provedením postřiku prostředkem proti plísni doporučujeme provést podrobnou fotodokumentaci, eventuelně posečkat s aplikací až po prohlídce příslušným odborníkem.
 
Laboratorní rozbory, analýzy, měření fyzikálních faktorů, odborné expertízy a posudky
KHS nemají vlastní laboratoře, z tohoto důvodu tyto úkony zajišťují pro veřejnost jako placenou službu laboratoře, které jsou držitelem osvědčení o autorizaci, akreditaci event. správné laboratorní praxi. KHS je vždy také pouze objednatelem výše uvedených služeb u příslušných laboratoří.
 
Osvětlení, zastínění, proslunění, oslnění (tzv.světelné znečištění - oslňování reklamami, atp...), větrání, vytápění a další stavebně technické parametry bytů, bytových domů a rodinných domů
Kompetentním správním úřadem je stavební úřad.
 
Kvalita a znečišťování ovzduší, zápach
Řešení problematiky ochrany ovzduší a zdrojů znečišťování spadá ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, do kompetence odborů životního prostředí obcí s rozšířenou působností, magistrátů, krajských úřadů, České inspekce životního prostředí, Ministerstva životního prostředí a dalších správních úřadů.
V příloze č. 1 zákona o ochraně ovzduší jsou uvedeny imisní limity a povolený počet jejich překročení za kalendářní rok pro vybrané znečišťující látky, imisní limity jsou vyhlášené jak pro ochranu zdraví lidí, tak pro ochranu ekosystémů a vegetace. Pro některé další škodliviny vyskytující se ve venkovním ovzduší byly Státním zdravotním ústavem Praha (s odkazem na § 27 odst. 6 písm. b) zákona o ochraně ovzduší) stanoveny tzv. "referenční koncentrace".
Kvalita venkovního ovzduší je na území celé České republiky sledována systémem měřících stanic imisního monitoringu, jejichž provoz zajišťují různé instituce. Jedním z provozovatelů stanic imisního monitoringu je Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), na jehož webových stránkách lze nalézt aktuální informace o imisní zátěži ovzduší ve vybraných lokalitách, přehledy vyhodnocení kvality ovzduší a další.
Na provozování měřících stanic imisního monitoringu na území brněnské městské aglomerace se podílí ČHMÚ, Magistrát města Brno (MMB) a další instituce. Aktuální údaje o stavu ovzduší na území města Brna podle lokalizace měřících stanic imisního monitoringu lze nalézt na webových stránkách MMB.
Na webových stránkách odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně lze nahlédnout do Generální rozptylové studie ovzduší Jihomoravského kraje. Ve studii je vyhodnocen vliv všech stacionárních, bodových a lineárních zdrojů znečišťování ovzduší, které se podílejí na imisní zátěž ovzduší v jednotlivých městech, obcích a ve volné krajině území Jihomoravského kraje. Jsou vyhodnoceny krátkodobé a průměrné roční koncentrace nejvýznamnějších škodlivin ve srovnání s imisními limity stanovenými z hlediska ochrany zdraví lidí a ochrany ekosystému a vegetace (prašný aerosol frakce PM10 a PM2,5, oxidy dusíku NOx, oxid dusičitý NO2, oxid siřičitý SO2, benzen, benzo-a-pyren).
 
Soukromé studny
Kompetentním správním úřadem je věcně a místně příslušný úřad (např. vodoprávní úřad obce s přenesenou působností). Hygienická služba nemá právními předpisy stanoveny žádné kompetence. KHS upozorňuje, že zdravotní nezávadnost pitné vody je možno objektivně posoudit pouze na základě rozboru vzorku vody provedeného v rozsahu úplného rozboru dle př.1, 5 části 2 vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších změn a doplňků, s tím, že rozbor nesmí být starší 6-ti měsíců. Následné vlastní pravidelné kontrolní rozbory je již možno pro svou potřebnou výpovědní hodnotu odebírat a nechávat analyzovat v rozsahu kráceného rozboru dle přílohy č. 5 části 1 vyhlášky č. 252/2004 Sb. (doporučujeme v případě stabilní jakosti - např. v četnosti 1x za 2 roky).
 
Pořádek a znečišťování veřejného prostranství
Je nutno se obrátit na příslušný obecní úřad. Hygienická služba nemá právními předpisy stanoveny žádné kompetence.
 
Obtěžování zvířaty (koně, psi, kočky ....)
KHS dozoruje pouze objekty, které slouží ke komerčnímu chovu. Jinak podrobnější podmínky chovu domácího zvířectva (ne k podnikatelským účelům) mohou upravovat obecně závazné vyhlášky vydané v samostatné působnosti dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků. Problematiku zápachu řeší odbory životního prostředí, případně obecní úřady.
 
Sousedský hluk
Nespadá do kompetence hygienické služby, nevztahuje se na něj nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Lze řešit dohodou se sousedy, cestou obecního úřadu nebo soudní cestou - dle $ 1013 a 1042 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
Sousedským hlukem se rozumí hluk působený hlasovými projevy lidí a zvířat a činnostmi spojenými s běžným užíváním bytu, bytového domu, rodinného domu, stavby pro rodinnou rekreaci a pozemků k nim náležejícím.

Jedná se např. o následující:
 • přemísťování osob
 • hlasové projevy osob a zvířat
 • manipulace s předměty
 • používání domácích spotřebičů (pračky, vysavače, mixery, el. ruční nářadí, aj.)
 • hra na hudební nástroje
 • audiovizuální technika
 • hračky
 • drobná údržba
 • sekačky trávy, okružní pily
 • jiné obdobné činnosti či zdroje hluku
 
Co a jak vyřizuji na KHS před zřízením provozovny se službami péče o tělo?
Provozovna pro služby péče o tělo, tzv. činnosti epidemiologicky závažné (kadeřnictví a holičství; manikúra a pedikúra; kosmetické služby; masérské, rekondiční a regenerační služby; provozování solárií; činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže), je nebytový prostor, schválený rozhodnutím stavebního úřadu pro tento účel užívání. Ať už se jedná o změnu užívání stavby nebo kolaudační souhlas, stavební úřad vyžaduje jako podklad pro svá řízení závazné stanovisko KHS. Je tedy potřeba předložit na místně příslušné pracoviště KHS žádost, dále projektovou dokumentaci nebo schematický dispoziční nákres stavby, konkrétních prostor (vybavení a uspořádání provozovny, včetně zakreslení hygienického zázemí) s textovým popisem zajištění odvětrání – přirozené okny, či umělé VZT; zajištění osvětlení; ZTI (pitná studená a teplá voda, topení atp.); popis podlahových ploch (snadno omyvatelný materiál); obklady (eventuelně omyvatelný povrch) stěn u umývadel a na WC a dále vybavení dalšími zřizovacími předměty – pedikérská vanička, výlevka, dřezy, sprchy atp. dle druhu činnosti. Provozní umývadlo (s tekoucí pitnou studenou a teplou vodou) musí být umístěno přímo v pracovní místnosti provozovny (k dispozici pracovníkovi pro nezbytnou osobní hygienu po každém výkonu činnosti).
 
Co ještě potřebuji vyřídit na KHS před zahájením provozování činností epidemiologicky závažných? (činností, při kterých je porušována integrita lidské kůže, kadeřnictví a holičství; manikúra a pedikúra; kosmetické služby; masérské, rekondiční a regenerační služby; provozování solárií)
Před vlastním zahájením provozu činností epidemiologicky závažných (předměty podnikání: kadeřnictví a holičství; manikúra a pedikúra; kosmetické služby; masérské, rekondiční a regenerační služby; provozování solárií; činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže) je nutné splnit podmínky stanovené v § 19, 20 a 21 zákona č. 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Především být zdravotně způsobilý, vlastnit zdravotní průkaz, mít znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví (tzv. hygienické minimum) a mít KHS schválený provozní řád. Provozní řád pro danou činnost je nutno zpracovat v rozsahu požadavků § 21 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., tedy s uvedením podmínek činnosti, použití strojů, přístrojů a dalších zařízení, zásadami prevence vzniku infekčních a jiných onemocnění, ke kterým by mohlo dojít nesprávně poskytnutou službou, podmínek dezinfekce a sterilizace, zásad osobní hygieny pracovníků a ochrany zdraví spotřebitele, způsobu zacházení s prádlem a očisty prostředí provozovny, zabezpečení vybavené lékárničky první pomoci dle poskytované služby. Provozní podmínky konkrétněji nastavují § 51 a 52 vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, v platném znění.
Provozní řády k výše uvedeným činnostem musí provozovatel zpracovat a předložit na KHS i pro poskytování docházkové, neboli mobilní formy služby.
 

Hygiena výživy

Postup při zřizování "nové" provozovny potravinářského charakteru
Prostor, ve kterém budete realizovat provoz potravinářského podniku, musí být zkolaudován pro daný účel. Pro ověření aktuálního účelu užívání se vždy obraťte na místně příslušný stavební úřad. Jestliže provozovna nebude zkolaudována pro tento účel, budete muset žádat o vydání závazného stanoviska na krajské hygienické stanici (žádost). Vyplněnou žádost doručíte společně s projektovou dokumentací na podatelnu.

Projektová dokumentace by měla pro účely našeho posouzení obsahovat zejména :
 • Podrobný popis Vašeho podnikatelského záměru (rozsah činnosti, poskytovaný sortiment a přibližné množství porcí, počet zaměstnanců, počet míst pro hosty, předpokládaná provozní doba, popis technologie atp.).
 • Situaci širších vztahů (vyznačení bytů jak v objektu provozovny, tak v okolní zástavbě, v odůvodněných případech bude nutné předložit hlukovou studii, případně výpočet neprůzvučnosti stavebních konstrukcí).
 • Způsob napojení objektu na pitnou vodu, likvidace odpadních splaškových vod, přípravy teplé vody, odvětrání, nakládání s odpady.
 • Výkresovou část (musí obsahovat rozměry a popis místností, světlou výšku místností, způsob řešení povrchů podlah a stěn, dispoziční uspořádání včetně rozmístění technologického vybavení, dřezů a umyvadel).
 
Při zahájení, ukončení stravovacích služeb a významné změně výrobního sortimentu
"Oznamovací povinnost" dle §23 odst. 5 zákona č.258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 
Informace
Upozorňujeme, že KHS JMK není oprávněna zasáhnout do občanskoprávního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím. To znamená, že náš úřad nemůže pomoci spotřebiteli při navrácení peněz. Spotřebitel se musí obrátit přímo na prodejce a pokud se s ním nedohodne, může se obrátit na soud.
 

Hygiena dětí a mladistvých

Nejčastější dotazy na konání Za, JPA 2020 v souvislosti s COVID-19
Nejčastější dotazy si můžete přečíst v následujícím dokumentu.
 
Stanovení kapacity škol, školských zařízení a stravovacích provozů
Poslat žádost na příslušnou KHS, v žádosti uvést stávající stav, důvod navýšení (trvalý nebo dočasný), podmínky umožňující zvýšení kapacity.
 
Hlídání dětí, mimoškolní výchova, firemní školky apod.
Individuální stravování v dětských kolektivních zařízeních
Nejlépe dohodnout podmínky telefonicky na příslušném územním pracovišti KHS JMK - viz sekce Kontakty.
 
Venkovní hrací plochy
Venkovní hrací plochy sledované v r.2009 (průběžně aktualizováno).
Blansko    Brno    Břeclav    Hodonín    Vyškov    Znojmo
 

Hygiena práce

Azbest
Azbest je obecné označení pro křemičité minerály, které se v přírodě vyskytují ve vláknité formě. Azbest je nebezpečný, je-li rozptýlen ve vzduchu ve formě velmi malých vláken, která jsou pouhým okem neviditelná. Všechna onemocnění vznikají po mnohaleté latenci od začátku expozice, riziko onemocnění ale trvá i po ukončení expozice. Azbest je tedy považován za prokázaný lidský karcinogen. Podrobnosti najdete v materiálu Azbest v komunálním prostředí, OODP - metodicky návod. Běžná populace se s azbestem setká pravděpodobně nejčastěji při odstraňování staré střešní krytiny. Nebezpečí, pokyny a povinnosti jsou uvedeny v Opatření k předcházení rizik souvisejících s expozicí azbestu při odstraňování staveb nebo jejich částí.
 
Pracovnělékařské služby
Balíček zákonů, které připravilo Ministerstvo zdravotnictví a které byly uveřejněny v částce 131 Sbírky zákonů České republiky rozeslané dne 8.12.2011, obsahuje i zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, který na poli ochrany zdraví zaměstnanců při práci zavádí nové pojmy a pro zaměstnavatele přináší i nové povinnosti.
Bližší informace naleznete v materiálu JUDr. Petra Bukovjana, AG vzdělávací agentura, Vyškov (text je použit se souhlasem autora) Pracovnělékařské služby ze všech úhlů pohledu a ve Stanovisku MZ ČR a MPSV ČR k zajištění pracovnělékařských služeb.
 
Kategorizace prací
Kategorizace prací se provádí na základě ustanovení § 37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. Na návrh zaměstnavatelů rozhodují o zařazení prací do kategorií pracovníci KHS, u rizikových prací stanovují navíc minimální rozsah a termíny sledování faktorů pracovních podmínek, lhůty a minimální náplň vstupních, periodických, výstupních a následných lékařských preventivních prohlídek fyzických osob. Podrobnosti a pokyny pro návrh kategorizace, Formulář, který lze pro návrh použít.
 
Pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi
Podle § 44a odst. 10 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je nutno pro pracoviště, kde se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé, karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci zpracovat pravidla pro toto nakládání.
Podrobnosti a doporučení pro sestavení pravidel. Čerstvé a plně dostatečné informace o PPP lze získat z materiálu Toxikologického informačního střediska : Zásady pro poskytování 1. pomoci při expozici chemickým látkám.
 
Nemoci z povolání
Nemoci z povolání jsou uvedeny v seznamu nemocí z povolání v příloze k NV č. 114/2011, kterým se mění NV č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání (dále jen NV 114/2011 Sb.). Jedná se o nemoci vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, pokud vznikly za podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání. Za škodu, která byla pracovníkovi způsobena, odpovídá organizace, u které pracovník pracoval v pracovním poměru naposledy před zjištěním vzniku dané nemoci z povolání. Organizace je povinna nahradit pracovníkovi škodu, i když byly dodrženy povinnosti k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Seznam nemocí z povolání obsahuje :
 • Kapitola I. - nemoci způsobené chemickými látkami
 • Kapitola II. - nemoci způsobené fyzikálními faktory
 • Kapitola III. - nemoci týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice
 • Kapitola IV. - nemoci kožní
 • Kapitola V. - nemoci přenosné a parazitární
 • Kapitola VI. - nemoci způsobené ostatními faktory a činiteli
Více k nemocem z povolání.
 
Tepelná zátěž na pracovištích v horkých dnech
Nejčastější otázky a odpovědi na toto téma je možné nalézt na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví Horko a ochranné nápoje při práci.
 
Odpady - materiály, odkazy
Kompetentními správními úřady v odpadové problematice jsou odbory životního prostředí obcí s rozšířenou působností, odbory ŽP magistrátů, krajských úřadů, Ministerstvo životního prostředí, Česká inspekce životního prostředí atd. KHS je dotčený správní úřad při řešení problematiky nakládání s odpady z hlediska ochrany zdraví lidí. Souhrn právních předpisů a požadavků na obsah provozního řádu pro nakládání s odpady. Pro systém zařazování odpadů do příslušných kategorií byla vydána vyhláška č. 381/2001 Sb. a požadavky na obsah provozního řádu zařízení k nakládání s odpady jsou stanoveny ve vyhlášce č. 383/2001 Sb.
Pro zpracovatele provozních řádů je k dispozici tato osnova.
 
Odpady ze zdravotnických zařízení
Obecná shrnutí k odpadům ze zdravotnických zařízení a seznam biologických činitelů.
Podrobnější provozní pokyny k hygienickým požadavkům na úklid a manipulaci s odpadem přímo na pracovištích zdravotnických zařízení řeší $ 10 vyhlášky č.306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.
Nádoby s odpadem s nebezpečnou vlastností „infekčností“ musí být označeny štítkem (kód odpadu – katalogové číslo, kategorie – /ostatní, nebezpečný/, slovní označení, datum vzniku, místo původu odpadu /ordinace, oddělení/, odpovědná osoba), grafickým symbolem pro infekčnost.
Pro provozovatele zdravotnických zařízení je k dispozici tento manipulační řád.
K zařazování inkontinentních pomůcek vydalo Ministerstvo životního prostředí následující informace.
Likvidací nebezpečného odpadu – nepoužitelných léčiv se zabývají oprávněné osoby, jejichž seznam je uveřejněn na webu Ministerstva zdravotnictví.
 
Letecká aplikace přípravků na ochranu rostlin (dále jen LA POR)
Žádosti o stanovisko KHS JmK k plánům LA POR a mimořádným LA POR vyřizuje pro celý Jihomoravský kraj pracovnice oddělení hygieny práce v Brně - Mgr. Martina Tesaříková, tel. 543 516 822, mail: martina.tesarikova@khsbrno.cz. Vaše žádosti tedy adresujte na oddělení hygieny práce KHS JmK, podatelna Jeřábkova 4, 602 00 Brno, adresa vlastního pracoviště oddělení HP je Pellicova 29/31, 602 00 Brno.
 

Epidemiologie

Veš dětská (hlavová)
Informace a doporučný postup při jejím výskytu
 
Listerióza
Onemocnění s významným rizikem pro těhotné ženy
 
Průjmová onemocnění
Prevence infekčních průjmových onemocnění
Preventivní opatření při cestách do subtropických a tropických zemí - (SZÚ Praha)
 
Žlutá zimnice
Seznam poskytovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování proti žluté zimnici
 
Očkovací centra - Jihomoravský kraj
 

IČO : 71009191
datová schránka : jaaai36
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
KHS JmK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
(c) www.khsbrno.cz