Odbor hygieny obecné a komunální

 • plní úkoly státní správy v ochraně veřejného zdraví včetně úkolů dotčeného správního úřadu, v řízeních podle stavebního zákona uplatňuje stanoviska a závazná stanoviska dotčeného správního úřadu, a to zejména:

  • při územním plánování, při výstavbě objektů a objektů občanského vybavení
  • při posuzování dokumentace o hodnocení vlivu staveb na životní prostředí
  • při nakládání s odpady z hlediska možného ohrožení a ovlivnění životního prostředí
  • při posuzování záměrů, které mohou výrazně ovlivnit čistotu ovzduší

 • vykonává státní zdravotní dozor nad dodržováním zákazů a plněním povinností stanovených tímto zákonem a zvláštními právními předpisy k ochraně veřejného zdraví v oblasti problematiky hygieny obecné a komunální, včetně fyzikálních faktorů životního prostředí, tj. zejména nad

  • zásobováním pitnou vodou
  • výrobky přicházejícími do kontaktu s pitnou, surovou a užitkovou vodou
  • vodárenskou technologií
  • koupališti, bazény, saunami a koupacími oblastmi
  • vnitřním prostředím staveb
  • komunálně-hygienickými aspekty provozu v ubytovacích zařízeních a v zařízeních s poskytováním péče – sociálních služeb
  • činností služeb epidemiologicky závažných a ochranou spotřebitele vyjma pracovních podmínek v nich
  • ochranou před hlukem, vibracemi, neionizujícím zářením v komunálním prostředí
  • pohřebními službami
  • dodržováním podmínek integrovaného povolení

 • prověřuje znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví u fyzických osob vykonávajících epidemiologicky závažnou činnost dle § 19 odst. 3 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • provádí hodnocení a řízení zdravotních rizik z hlediska prevence negativního ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva

 • podílí se na monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životních a pracovních podmínek

 • podílí se na úkolech integrovaného záchranného systému

Legislativa
Zákony týkající se problematiky ochrany veřejného zdraví
zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů
zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)
zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Stěžejní prováděcí právní předpisy v ochraně veřejného zdraví
nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházejícími do přímého styku s vodou a na úpravu vody
vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
vyhláška č. 315/2018 Sb., o strategickém hlukovém mapování
nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
vyhláška č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví
vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
vyhláška č. 35/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť
vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

Ostatní právní předpisy
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Související odkazy
IČO : 71009191
datová schránka : jaaai36
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
KHS JmK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
(c) www.khsbrno.cz