Možnosti a podmínky koupání ve veřejných koupalištích v Jm kraji


Krytá a nekrytá umělá koupaliště v Jm kraji
Blansko      Brno-město      Brno-venkov      Břeclav      Hodonín      Vyškov      Znojmo

Obecné informace
Krytá koupaliště jsou dozorována KHS Jmk celoročně, nekrytá koupaliště jsou dozorována v letní sezóně, a to těsně před zahájením sezóny (podle počasí) a potom cca 1 x za 14 dní nebo podle aktuální epidemiologické situace. Pověřený pracovník Krajské hygienické stanice provádí zdravotní dozor dle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., při němž kontroluje dodržování vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů, a provozního řádu koupaliště, a to zejména :
 • jakost bazénové vody přímo na místě
 • množství ředící vody
 • hygienickou úroveň vybavení
 • úklid a dezinfekci prostor
 • osobní ochranné pomůcky zaměstnanců
 • posudky zdravotní nezávadnosti používaných přípravků k úpravě bazénové vody, dezinfekčních a algicidních přípravků
 • evidenci provozovatele o výsledcích kontrol
Pracovník zdravotního ústavu odebírá vzorky k laboratorní kontrole jakosti ve vlastních laboratořích. Kontroluje se kvalita po stránce mikrobiologické (Escherichia coli, počet kolonií při 36º Celsia, Pseudomoas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Legionella species), fyzikální a chemické (teplota, průhlednost, zákal, celkový organický uhlík – TOC, (ChSK(Mn) se dle předpisů analyzovalo pouze do konce roku 2012), volný chlor, vázaný chlor, pH, dusičnany, redox-potenciál, ozon - v případě úpravy vody ozonem.

Umělá koupaliště ve školách jsou dozorována stejně jako krytá veřejná koupaliště, nejsou však zcela volně přístupná veřejnosti, pouze vymezenému okruhu uživatelů - dětem a cvičitelům v rámci výuky plavání, případně mimoškolním vybraným aktivitám formou doplňkových vodních aktivit odsouhlasených v rámci provozních řádů.

Jakost vody v bazénech veřejných koupališť se zhoršuje u otevřených umělých koupališť při vícedenním horkém počasí, kdy je vysoká návštěvnost všech areálů. Všichni provozovatelé dosud zvládají uvedené výkyvy provozně-technologickými opatřeními, příp. výměnou vody, zejména u brouzdališť, kde je u koupajících se nejmenších dětí obtížnější udržet hygienické návyky. Důležité je, aby všichni návštěvníci důsledně dodržovali stanovené provozní podmínky týkající se osobní hygieny (osprchování včetně omytí mýdlem celého těla před vstupem do oddělené bazénové části, vstup pouze přes brodítka se sprchami, používání jen čistého oděvu-plavek apod.). Významně tak napomohou udržet co nejlepší kvalitu vody. Rozhodně je třeba zamezit vstupu osob nakažlivě nemocných, zahmyzených, opilých nebo z jiných důvodů ohrožujících prostředí v prostoru koupaliště.

V případě, zjistí-li pověřený pracovník hygienické stanice nedostatky v provozování koupaliště, pořídí o tom protokol, který je podkladem pro rozhodnutí o nápravných opatřeních, v případě zjištění bezprostředních zdravotních rizik i podkladem pro zákaz činnosti dle § 84 zákona č. 258/2000 Sb. Drobnější provozní nedostatky řeší pracovník přímo na místě.

Návštěvníkům koupališť doporučujeme, aby si všímali zejména
 • průhlednosti vody - musí být nerušený průhled až na dno
 • zda není ve volném ovzduší nad hladinou dráždivé smyslově výrazně postižitelné množství chloru
 • zda jsou stěny a dna bazénů a brodítek čisté a dno bez sedimentů
 • zda je průběžně zajišťován úklid okolních ploch, zejména oddělených ploch v okolí bazénů, a zda v těchto prostorách nedochází ke konzumaci jídla a jinému znečišťování ploch některým z návštěvníků
 • zda jsou průběžně udržovány v čistotě záchody, sprchy a šatny
O nedostatcích v těchto oblastech je vhodné ihned uvědomit nejbližšího zaměstnance koupaliště, (nejlépe přímo vedoucího, je-li přítomen), kteří mají povinnost dle provozního řádu zajistit neprodleně nápravu.
IČO : 71009191
datová schránka : jaaai36
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
KHS JmK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
(c) www.khsbrno.cz