Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


stanovuje Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně povinnost poskytnout fyzickým i právnickým osobám na žádost informace vztahující se k jeho působnosti. Podle § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. - informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

NSS č.j. 3 As 13/2007-75
Nejvyšší správní soud vyslovil v rozsudku ze dne 15. 7. 2004, č.j. 5 A 65/2002-33, publikovaném pod č. 450/2006 Sb. NSS, pokud má povinný subjekt za to, že požadovaná informace již byla poskytnuta, má novou žádost z tohoto důvodu zamítnout. Je pravdou, že takový důvod odepření poskytnutí informace zákon o svobodném přístupu k informacím výslovně nezmiňuje, vyplývá však z jeho smyslu a účelu, neboť účelem zákona skutečně není opakované poskytování informací, které má žadatel již k dispozici.

Kdo a za jakých podmínek
Žádat o informace může každá fyzická i právnická osoba. Žádost o informaci se podává povinnému subjektu, v jehož působnosti je daná informace. Tuto žádost není třeba žádným způsobem zdůvodňovat.

Jak a kam se obrátit
Žádost o informaci (nepovinný formulář) se podává ústně, písemně či prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací příslušnému povinnému subjektu. Pokud při ústní žádosti žadatel požaduje její písemné vyřízení, sdělí, zda si převezme písemnou informaci osobně nebo poskytne doručovací adresu.

Možné způsoby zaslání žádosti
  • Osobně či telefonicky
  • Elektronicky na ID adresu: jaaai36
  • E-mailem přes elektronickou podatelnu KHS JmK na adresu: podatelna@khsbrno.cz
  • Písemně – podatelna KHS JmK a podatelny územních pracovišť
Adresy podatelen KHS JMK
Území Adresa
Jihomoravský kraj
okresy Brno-město a Brno-venkov (centrální podatelna)
Jeřábkova 4, 602 00 Brno
okres Blansko Mlýnská 2, 678 01 Blansko
okres Břeclav Sovadinova 12, 690 85 Břeclav
okres Hodonín Plucárna 1a, 695 27 Hodonín
okres Vyškov Masarykovo nám. 16, 682 01 Vyškov
okres Znojmo Jana Janského 15, 669 02 Znojmo


Úřední doba podatelen KHS JmK
pondělí a středa 8:00 – 12:00 a 13:00 - 17:00 hod.
úterý a čtvrtek 8:00 – 12:00 a 13:00 - 14:00 hod.
pátek 8:00 – 12:00 hod.

Co musíte předložit
K podání žádosti není potřeba předkládat žádné doklady.

Ze žádosti musí být zřejmé
  • komu je určena
  • že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
  • kdo žádost podává; žadatel uvede jméno, příjmení, datum narození (název, identifikační číslo), adresu místa trvalého pobytu (adresu sídla) nebo není-li trvale přihlášen k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště; adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa (podatelna@khsbrno.cz)
Bez těchto údajů nebo není-li elektronická žádost podána na elektronickou adresu povinného subjektu, není žádostí ve smyslu zákona.

Lhůta pro vyřízení
Lhůta pro vyřízení žádosti o informace je 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo od doplnění žádosti
.
Právní úprava
  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů


IČO : 71009191
datová schránka : jaaai36
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
KHS JmK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
(c) www.khsbrno.cz