Odbor hygieny práce


Člení se na dvě oddělení :
  • Oddělení hygieny práce
  • Oddělení nemocí z povolání (s celokrajskou působností)

Oddělení hygieny práce
Plní úkoly vyplývající ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vykonává státní zdravotní dozor nad dodržováním zákazů a plněním dalších povinností stanovených tímto zákonem a zvláštními předpisy k ochraně zdraví při práci před riziky plynoucími z fyzikálních, chemických a biologických faktorů pracovních podmínek, z nepříznivých mikroklimatických podmínek a z fyzické a duševní zátěže, včetně vybavení pracovišť. Na návrh zaměstnavatelů zařazuje práce do kategorií. Kontroluje plnění povinnosti zajistit poskytování pracovnělékařských služeb a povinnosti zaměstnavatele poskytovat zařízením vykonávajícím pracovnělékařské služby příslušné informace (přehled předpisů pro poskytování pracovnělékařských služeb, poskytovatelé pracovnělékařských služeb).  Plní další úkoly, vyplývající ze zákona (dotčeného správního úřadu, projednávání přestupků, hodnocení a řízení zdravotních rizik, vykonává expertizní činnost, která se týká hodnocení chemických látek včetně karcinogenů a mutagenů, zajišťuje přezkoušení odborné způsobilosti pro nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické a další). Dále plní úkoly státní správy v ochraně veřejného zdraví včetně úkolů dotčeného správního úřadu, v řízeních podle stavebního zákona, zákona o odpadech a jiných, uplatňuje stanoviska a závazná stanoviska dotčeného správního úřadu, např.
  • při nakládání s odpady z hlediska možného ohrožení a ovlivnění životního prostředí
  • při ochraně před neionizujícím zářením
Pracoviště oddělení hygieny práce jsou ve městě Brně a na územních pracovištích ve městech Blansko, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo.

E-mail : hp@khsbrno.cz

Oddělení nemocí z povolání
Eviduje žádosti o šetření nemocí z povolání z celého Jihomoravského kraje a výběrově, ve spolupráci s odděleními hygieny práce územních pracovišť KHS JMK, provádí šetření příčin těchto nemocí a zpracování posudků. Hodnotí vývoj, trendy a příčiny nemocí z povolání. Spolupracuje s Klinikou nemocí z povolání Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Metodicky se podílí na hodnocení faktorů fyzická zátěž, psychická zátěž a biologické činitele při zařazování prací do kategorií. Konzultačně se podílí na jednotném postupu při stanovování minimální náplně preventivních lékařských prohlídek u prací v riziku. Kontroluje, koordinuje a hodnotí poskytování pracovnělékařských služeb. Usměrňuje činnost oddělení hygieny práce KHS JMK v hodnocení rizika ohrožení zdraví z práce a v oblasti nemocí spojených s prací. Pracoviště oddělení nemocí z povolání je v Brně.

E-mail : hp@khsbrno.cz

Legislativa
Zákony týkající se problematiky ochrany veřejného zdraví
zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech
zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
zákon č. 324/2016 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)
zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)

Stěžejní prováděcí právní předpisy v ochraně veřejného zdraví
nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházejícími do přímého styku s vodou a na úpravu vody
nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací
vyhláška č. 180/2015 Sb.,o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)
vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
vyhláška č. 428/2004 Sb., o získání odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické
vyhláška č. 61/2013 Sb., o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech
nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Přímo aplikovatelné právní normy Evropské unie v ochraně veřejného zdraví
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání

Ostatní právní předpisy
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Související odkazy

IČO : 71009191
datová schránka : jaaai36
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
KHS JmK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
(c) www.khsbrno.cz