mapa jm kraje Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Zařazování prací do kategorií
Krajská hygienická stanice Jmk zařazuje na návrh zaměstnavatelů práce do třetí nebo čtvrté kategorie. Povinnost předložit tento návrh vyplývá pro osoby, které zaměstnávají fyzické osoby v pracovněprávních, nebo obdobných pracovních vztazích, z ustanovení § 37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U nově zahajovaných prací je zaměstnavatel povinen předložit svůj návrh do 30 kalendářních dnů od zahájení prací. V návrhu na zařazení prací do kategorií uvede zaměstnavatel výsledky hodnocení rizik možného ohrožení zdraví, včetně výsledků měření koncentrací a intenzit faktorů pracovních podmínek. Způsob hodnocení jednotlivých faktorů pracovních podmínek je uveden ve vyhlášce č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. Zaměstnavatel je povinen ihned oznámit každou změnu podmínek výkonu práce, která by mohla mít vliv na její zařazení do příslušné kategorie. Kromě podání návrhu na zařazení prací do kategorií trvá povinnost zaměstnavatele vždy ohlásit, že budou poprvé používány biologické činitele skupiny 2 až 4 (Skupiny biologických činitelů stanoví nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů. Nebo významné změny u již existujících prací s těmito činiteli), nebo vzniknou nové práce s možnou expozicí azbestu: zaměstnavatel je povinen učinit toto ohlášení nejméně 30 dnů před zahájením práce.
IČO : 71009191
datová schránka : jaaai36
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
KHS JmK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
(c) www.khsbrno.cz