Přezkoušení odborné způsobilosti
k nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické

Při Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen "KHS JmK") je zřízena komise pro přezkoušení odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, podle § 44b odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č.258/2000 Sb.") a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 428/2004 Sb., o získání odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické (dále jen "vyhláška č.428/2004 Sb.").

Ke zkoušce se může přihlásit fyzická osoba (dále jen "uchazeč") starší 18 let, která má trvalý pobyt na území České republiky (§ 44b odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb.).

Obsah přihlášky a doklady, které je k ní nutno připojit jsou stanoveny v § 3 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 428/2004 Sb.

Přihláška musí obsahovat

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu bydliště, jakož i datum a místo narození,

b)

dosažené vzdělání včetně akreditovaného programu, popřípadě studijního oboru,

c)

vykonávanou praxi a její délku,

d)

skupiny chemických látek nebo přípravků, se kterými uchazeč nakládá nebo bude nakládat,

e)

datum a podpis.

K přihlášce se připojí

a)

doklad o ukončeném vzdělání,

b)

doklad o vykonané praxi a její délce.

Je možno použít tento tiskopis přihlášky.

Přihlášku lze zaslat poštou (na adresu Krajská hygienická stanice Jm kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 656 27  Brno), podat osobně na podatelně KHS JmK v Brně (Jeřábkova 4, přízemí vlevo) nebo na kterémkoli územním pracovišti KHS JmK v bývalých okresních městech Jm kraje.

Zkušební termíny jsou vypisovány v závislosti na počtu podaných přihlášek (nejméně jednou v každém čtvrtletí) a uchazečům jsou zasílány pozvánky tak, aby je obdrželi nejpozději 30 dnů před termínem konání zkoušky (§ 44b odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb.).

Zkouška se provádí ústní formou (§ 4 odst. 1 vyhlášky č. 428/2004 Sb.). Znalosti požadované ke složení zkoušky jsou uvedeny v příloze č. 1 vyhlášky č. 428/2004 Sb.:

1.

Právní předpisy (zákon č. 356/2003 Sb., § 44a a 44b zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů),

2.

cesty vstupu látek a přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické (dále jen "látky") do organismu člověka obecně a se zaměřením na látky, se kterými uchazeč  nakládá nebo bude nakládat,

3.

působení látek na zdraví člověka (akutní otrava, chronická otrava) se zaměřením na látky, se kterými uchazeč nakládá nebo bude nakládat,

4.

zásady bezpečnosti a hygieny práce při nakládání s látkami obecně a se zaměřením na látky, se kterými uchazeč nakládá nebo bude nakládat,

5.

zásady první předlékařské pomoci při zasažení látkami obecně a se zaměřením na látky, se kterými uchazeč nakládá nebo bude nakládat,

6.

zneškodňování látek a zásady ochrany životního prostředí se zaměřením na látky, se kterými uchazeč nakládá nebo bude nakládat.


Po úspěšném vykonání zkoušky je uchazeči do 30 dnů vydáno osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické (§ 44b odst. 6 zákona č. 258/2000 Sb.). Za vydání osvědčení se platí správní poplatek 1000,- Kč (§ 44b odst. 6 zákona č. 258/2000 Sb., položka 22 Sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) – hradí se kolkovou známkou při zkoušce. Osvědčení je platné po dobu pěti let ode dne jeho vydání; jeho platnost se neprodlužuje, před uplynutím doby platnosti je možno podat přihlášku k nové zkoušce (§ 44b odst. 6 zákona č. 258/2000 Sb., § 6 odst. 2 vyhlášky č. 428/2004 Sb.).

V případě, že uchazeč u zkoušky neuspěl, je možné zkoušku opakovat nejdříve za šest týdnů. Na základě jedné podané žádosti lze zkoušku opakovat pouze dvakrát (§ 4 odst. 3 vyhlášky č. 428/2004 Sb.).

Se žádostí o informace o zkouškách je možno se obrátit na:
MUDr. Barbara Gazdíková, předseda zkušební komise, oddělení hygieny práce KHS JmK, Pellicova 29, Brno, tel.: 543 516 822,
e-mail: barbara.gazdikova@khsbrno.cz

Poslední aktualizace: 3.7. 2014