Odbor hygieny dětí a mladistvých


Zajišťuje výkon státního zdravotního dozoru nad plněním povinností stanovených zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a prováděcími předpisy :
  • v mateřských a základních školách, středních a vyšších odborných školách a školských zařízeních zařazených do rejstříku škol a školských zařízení
  • ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a školských zařízeních pro preventivně výchovnou péči
  • v zařízeních sociálních služeb určených pro děti a mladistvé
  • v provozovnách provozujících živnost Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu a živnost, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
  • na zotavovacích akcích pro děti, na jiných podobných akcích pro děti a na školách v přírodě
  • nad vnitřním prostředím staveb v zařízeních pro výchovu a vzdělávání, ve školách v přírodě a ve stavbách pro zotavovací akce
  • ve všech typech stravovacích služeb určených pro děti a mladistvé
  • nad venkovními hracími plochami určenými pro hry dětí
Je dotčeným správním orgánem při vydávání stanovisek k návrhům projektové dokumentace výše uvedených staveb, na změny ve využití stavby, k návrhům kolaudace staveb.

Spolupracuje se správními úřady a orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky v regionu se zaměřením na děti a mladistvé.

E-mail : hdm@khsbrno.cz

Legislativa
Zákony týkající se problematiky ochrany veřejného zdraví
zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů

Stěžejní prováděcí právní předpisy v ochraně veřejného zdraví
nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
vyhláška č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví
vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
vyhláška č. 350/2021 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů

Přímo aplikovatelné právní normy Evropské unie v ochraně veřejného zdraví
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/625, o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin

Ostatní právní předpisy
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Související odkazy
IČO : 71009191
datová schránka : jaaai36
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
KHS JmK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
(c) www.khsbrno.cz