Odbor protiepidemický


Je samostatným lékařským oborem, který je organizačně začleněn do struktury hygienické služby. Na KHS Jmk se sídlem v Brně je rozdělen na dvě samostatná oddělení, která plní tyto úkoly :

Oddělení protiepidemické
 • zabývá se epidemiologií infekčních chorob - tj. studiem podmínek vzniku a šíření nákaz v populaci
 • eviduje onemocnění podléhající povinnému hlášení (včetně podezření na ně) z údajů, které poskytují osoby provozujících zdravotnická zařízení
 • nařizuje, organizuje, řídí a popřípadě i provádí protiepidemická opatření v ohnisku nákaz k předcházení vzniku a zamezení jejich šíření, jimž jsou fyzické osoby povinny se podrobit
 • určuje zdravotnická zařízení, která provedou protiepidemická opatření
 • nařizuje mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku
 • spolupracuje s dalšími správními úřady k zamezení šíření nákaz
 • organizuje, plánuje, řídí a kontroluje očkování:
  • očkování pravidelná dle platného očkovacího kalendáře
  • očkování zvláštní u osob pracujících v riziku nákaz
  • očkování mimořádná při nebezpečí vzniku epidemie
 • provádí šetření při výskytu profesionálních nákaz infekčního typu
 • sleduje trendy výskytu nákaz
 • zajišťuje sběr a analýzu dat drogové epidemiologie, spolupráci s kontaktními centry a zpracování dat pro centrální pracoviště v Praze
E-mail : epida@khsbrno.cz

Oddělení hygieny zdravotnických zařízení, dezinsekce a deratizace
 • zajišťuje preventivní dozor nad výstavbou a rekonstrukcí zdravotnických objektů ambulantního i lůžkového typu
 • metodicky vede, organizuje a kontroluje prevenci vzniku nemocničních nákaz
 • kontroluje dodržování zásad epidemiologicky bezpečného provozu zdravotnických zařízení
 • provádí analýzu výskytu nemocničních nákaz a řídí mimořádná protiepidemická opatření při epidemii
 • sleduje výskyt profesionálních onemocnění infekčního typu u pracovníků ve zdravotnictví
 • sleduje výskyt epidemiologicky významného a hygienicky závažného hmyzu a hlodavců
 • metodicky vede a kontroluje kvalitu dezinsekčních a deratizačních zásahů, prováděných specializovanými firmami
E-mail : hzz@khsbrno.cz

Legislativa

Související odkazy
IČO : 71009191
datová schránka : jaaai36
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
KHS JmK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
(c) www.khsbrno.cz