Povinnosti poskytovatelů ubytovacích služeb


Upozornění všem poskytovatelům ubytování v ubytovacích zařízeních (provozující ubytovací služby nebo provozující ubytování v rámci hostinské činnosti).

V souvislosti s nabytím účinnosti změny (od 1.1. 2015) § 21a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, upozorňujeme všechny povinné osoby, že v zařízeních, kde je ubytování poskytováno na dobu delší než dva měsíce v období šesti měsíců po sobě jdoucích, musí být v provozním řádu uvedeny navíc k obecným podmínkám činnosti, zásad prevence vzniku infekčních a jiných onemocnění, způsobu zacházení s prádlem a způsobu očisty prostředí ubytovacího zařízení tyto detailní skutečnosti: v provozním řádu musí být uveden počet a plocha ubytovacích jednotek včetně nejvyššího počtu ubytovaných fyzických osob, dispozičně popisně konkrétně upřesněno vybavení ubytovacích jednotek - záchodem, sprchou, umývárnou a prostorem pro vaření nebo ohřev jídla, musí být uveden způsob vytápění ubytovacích jednotek a zajišťovaná teplota vnitřního vzduchu v otopném období, jakož i způsob zajištění tekoucí pitné a teplé vody v ubytovacích jednotkách.

§ 21a zákona č. 258/2000 Sb.
Osoba poskytující ubytování v ubytovacích zařízeních v rámci jí provozované hostinské živnosti a osoba provozující živnost ubytovací služby, 8b) s výjimkou osob poskytujících ubytování v bytových domech, v rodinných domech a ve stavbách pro individuální rekreaci, jsou povinny vypracovat provozní řád. V provozním řádu uvedou podmínky činnosti, zásady prevence vzniku infekčních a jiných onemocnění, způsob zacházení s prádlem a způsob očisty prostředí ubytovacího zařízení. Pokud je ubytování v zařízeních podle věty první poskytováno na dobu delší než dva měsíce v období šesti měsíců po sobě jdoucích, uvede osoba uvedená ve větě první v provozním řádu dále počet a plochu ubytovacích jednotek včetně nejvyššího počtu ubytovaných fyzických osob, vybavení ubytovacích jednotek záchodem, sprchou, umývárnou a prostorem pro vaření nebo ohřev jídla, způsob vytápění ubytovacích jednotek a teplotu vnitřního vzduchu v otopném období, jakož i způsob zajištění tekoucí pitné a teplé vody v ubytovacích jednotkách. Provozní řád a jeho změny předloží před jejich přijetím ke schválení příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. Provozní řád je osoba povinna změnit vždy při změně podmínek pro poskytování služby.
IČO : 71009191
datová schránka : jaaai36
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
KHS JmK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
(c) www.khsbrno.cz