mapa jm kraje Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Odbor ekonomicko-provozní
Odbor ekonomicko provozních činností Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) zajišťuje komplexní činnosti spojené se správou budov a majetku, činnosti spojené s ekonomickou organizační složky státu, odpovídá za dodržování finanční a rozpočtové kázně a dodržování všech zákonných ustanovení týkajících se financování a provozu organizace.

Odbor ekonomicko provozních činností KHS JmK je členěn na:
 • oddělení ekonomické
 • oddělení provozně-organizační

Oddělení ekonomické
 • sestavuje rozpočet organizace a plán investic
 • sleduje a koordinuje rovnoměrné čerpání rozpočtu, zpracovává pravidelné rozbory hospodaření s finančními prostředky státu, s nimiž KHS JmK hospodaří
 • kontroluje funkčnost vnitřních finančních kontrolních systémů (řídící a finanční kontrola) a navrhuje změny těchto systémů dle požadavků platných zákonných ustanovení
 • zabezpečuje dodržování rozpočtových pravidel pro organizační složku státu ve smyslu platných zákonů a dbá na efektivní, účelné a hospodárné využívání rozpočtových prostředků
 • zodpovídá za řádné vedení účetnictví v souladu s platnými právními předpisy
 • zabezpečuje platební styk s Českou národní bankou a ostatními subjekty na trhu
 • vede komplexně platovou agendu v souladu s platnými právními předpisy, včetně agendy sociálního a zdravotního pojištění a agendy daní z platu
 • zodpovídá za řádný provoz pokladny a veškeré pohyby finanční hotovosti KHS JmK, včetně agendy příkazových bloků
 • zabezpečuje zpracování nároků a výplatu cestovních náhrad pracovníků KHS JmK
 • eviduje majetek a zastřešuje komplexně agendu veškerých jeho pohybů
 • sleduje spotřeby energií, pohonných hmot a množství vyprodukovaného odpadu a komunikuje v těchto věcech s Českým statistickým úřadem a příslušnými orgány státní a místní samosprávy
 • zodpovídá za evidenci nemovitého majetku užívaného KHS JmK v systému CRAB
 • zodpovídá za evidenci smluvních vztahů a jejich zveřejňování v Registru smluv
 • zodpovídá za vypořádání závazků a pohledávek v rámci smluvních vztahů k užívání objektů státu s příslušností hospodaření KHS JmK
 • zabezpečuje plnění hlavních úkolů a metodických pokynů ekonomického charakteru v rámci celé organizace
E-mail : ivana.holubova@khsbrno.cz

Oddělení provozně-organizační
 • provádí drobné opravy a úpravy objektů a jejich základní vybavenosti
 • zajišťuje dodavatelské práce za účelem oprav a obnovy objektů a jejich vybavenosti
 • připravuje podklady pro uzavírání příslušných smluv v jeho gesci
 • centrálně zajišťuje objednávání a nákup materiálu a dalších spotřebních předmětů
 • připravuje a realizuje výběrová řízení, veřejné zakázky dle platné legislativy
 • zajišťuje úklid prostor KHS JmK
 • řídí autoprovoz a veškeré činnosti s touto agendou spojené
 • zajišťuje ostrahy objektů
 • zajišťuje provoz telefonních ústředen
 • zodpovídá za správu a funkčnost zařízení informačních a komunikačních technologií
 • zodpovídá za správu sítí informačních a komunikačních technologií na pracovištích organizace
 • zajišťuje správu provozovaných systémů a registrů
 • zajišťuje podmínky pro řádný chod výpočetní techniky a kontroluje legálnost provozovaného software
 • zabezpečuje plnění povinností zaměstnavatele v oblasti BOZP, a to ve spolupráci se specialistou v této oblasti
E-mail : provoz@khsbrno.cz

Legislativa

IČO : 71009191
datová schránka : jaaai36
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
KHS JmK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
(c) www.khsbrno.cz